Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Lãng

Số 5, Nguyễn Văn Sơ, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3683064

105